endeka

Prohlášení o zpracovávání osobních údajů

Úvodní informace

Správce osobních údajů

Společnost ENDEKA, s.r.o., IČ: 28350294, se sídlem Jundrovská 1101/48, Komín, 624 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62959 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“)

Kontaktní údaje správce

Adresa pro doručování: Jundrovská 1101/48, Komín, 624 00 Brno, adresa elektronické pošty: info@endeka.cz, telefon: 603100251.

Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Právní základ zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále s vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi subjektem osobních údajů a Společností nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

V případě vzniku smluvního vztahu informuje Společnost své zákazníky o svých aktivitách souvisejících s nabízenými službami z důvodu realizace oprávněných zájmů v podobě omezeného přímého marketingu. V případě písemných sdělení Správce nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování.

V případě přímého marketingu ze strany Společnosti bez vzniku smluvního vztahu je Společnost oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje pouze na základě souhlasu subjektu údajů.

Pro lepší cílení reklamy a propagace Společnost zpracovává při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek https://www.endeka.cz/, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování informací získaných na základě marketingových souborů cookies je možné pouze na základě souhlasu subjektu údajů s používáním příslušných cookies.

Jaké osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem

Správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR, osobní údaje Subjektů k těmto účelům:

 • kontaktování a poskytnutí informací, o které Subjekt údajů požádá prostřednictvím formuláře (e-mail, telefonní číslo, jméno a příjmení, k odpovědi využívána e-mailová adresa);
 • plnění smluvní povinnosti (využíváno jméno, příjmení, kontaktní adresa, trvalé bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo, v případech ze smluv vyplývajících též číslo dokladu totožnosti a rodné číslo)
 • vedení databáze pro přímý marketing (uvedeno jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa);
 • přímý marketing na základě souhlasu Subjektu údajů (využívána e-mailová adresa);

Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Společnost údaje o návštěvě webových stránek a další aktivitě na webových stránkách.

Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) nejsou ze strany Správce zpracovávány.

Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní údaje

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu.

V případě vyplnění kontaktního formuláře budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ke kontaktování a poskytnutí informací, o které Subjekt údajů požádá.

Obchodní sdělení jsou zasílána po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování osobních údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let. Poté Společnost požádá o udělení souhlasu opětovně.

Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies budou zpracovávány po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies jsou povoleny ve Vašem prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedeného je zpracováváno pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Společnost vztahují.

Jakmile pomine účel zpracování či Správce již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, Správce osobní údaje vymaže.

Další informace o zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně zaměstnanci Správce osobních údajů.

Osobní údaje Subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů:

 • zpracovatelé, kteří poskytují Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
 • subjekty kooperující se Správcem, je-li to nezbytné pro administrativní účely a pro účely poskytování odborných služeb zákazníkům;
 • třetí strany, které asistují při poskytování služeb nebo informací;
 • externí účetní a mzdová kancelář.

Subjekt údajů bere na vědomí, že osobní údaje mohou být zpracovávány též společnostmi:

 • ENDEKA rent, s.r.o., IČ: 07298765 se sídlem Jundrovská 1101/48, Komín, 624 00 Brno,
 • ENDEKA finance, družstvo, IČ: 29370001 se sídlem Jundrovská 1101/48, Komín, 624 00 Brno a
 • ENDEKA SBD, stavební bytové družstvo, IČ: 29369487, se sídlem Jundrovská 1101/48, Komín, 624 00 Brno.
 • BRNO BD, bytové družstvo, IČ: 063 464 48, se sídlem Jundrovská 1101/48, Komín, 624 00 Brno.
 • ENDEKA develop s.r.o. IČ: 092 64 647, se sídlem Jundrovská 1101/48, Komín, 624 00 Brno.
 • ENDEKA reality s.r.o. IČ: 092 64 621, se sídlem Jundrovská 1101/48, Komín, 624 00 Brno
 • ENDEKA reko s.r.o. IČ: 092 64 655, se sídlem Jundrovská 1101/48, Komín, 624 00 Brno

Uvedené společnosti mezi sebou uzavřely smlouvu o společném správcovství osobních údajů v rámci vzájemné podnikatelské kooperace.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo:

 • získat od Správce potvrzení, zda jsou či nejsou osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má Subjekt údajů právo získat k osobním údajům přístup,
 • na opravu nepřesných osobních údajů, případně s přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení,
 • na výmaz osobních údajů, pokud již osobní údaje nejsou dále potřebné pro účel zpracování, Subjekt údajů odvolal souhlas k jejich zpracovávání, vznesl námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • na omezení zpracování, pokud Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k ověření správnosti osobních údajů, Správce již osobní údaje dále nepotřebuje pro účel zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, či Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů,
 • na odvolání souhlasu se zpracováním osobním údajů bez jakékoli sankce. Souhlas může Subjekt údajů odvolat jakýmkoli způsobem uvedeným výše na jednotlivých kontaktních údajích Správce. Odvoláním souhlasu Subjektem údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním,
 • podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se Subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy. Příslušným dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.

Bezpečnost

Správce tímto prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy. Osobní data subjektu údajů jsou ze strany Správce zabezpečena prostřednictvím nastavených technických i organizačních opatření. Záloha veškerých osobních údajů je řešena jako zrcadlová + reverzně přírůstková s dvoutýdenní reverzí. Záloha probíhá šifrovaným kanálem a je sama o sobě kryptována.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

Účinnost

Tato pravidla jsou účinná od 2.6.2020